İdmançının texniki hazırlıq dərsi – nəzəri

13 min read


1. İdman nədir – həyatda rolu
2. Bizim idmanda rolumuz
3. Texniki hazırlıq nədir – onun idman mübarizısində rolu – Texnikanın qızıl qanunları
4. Texnikanın öyrədilmə yolları – sadə texnika
I gün ( 1700-1900) Az yüklü məşq
İdmançının texniki hazırlıq məşqi – praktik
(ayaq üstə , parterdə)

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq. Məqsəd idmançının əqlən və ruhən məşqə
hazırlığın tam inkişaf etdirmək
Məşqin qısa məzmunun xəyalən idmançıya çatdırılması 3 dəq .
Hazırlıq hissə
25 dəq.
İdmançının ümumi hazırlığı 15 dəq. Məqsəd idmançının məşqə cismən
hazırlığını tam təmin etmək.
İdmançının xüsusi hazırlığı 10 dəq.
Əsas hissə
63 dəq.
Ayaq üstə :
Bedro fəndinin cilalanması – başdan qoldan tutmaqla
– bir qoldan tutmaqla
2+0,5 + 2
2 +0,5 +2
Məqsəd fəndin daha cəld , surətli , dəqiq ,
güclü həyata keçirilməsinə nail olmaqdır.
Parter :
Nakat fəndinin cilalanması – sinədən tutmaqla
– beldən tutmaqla
2 + 0,5+2
2 + 0,5+ 2
Ayaq üstə :
Bedronun əks fəndinin cilalanması – başdan , qoldan tutmaqla
– bir qoldan tutmaqla
2 + 0,5+2
2 + 0,5 +2
Məqsəd idmançının rəqibin həmləsinə
layiqli cavab vermək bacarığını artırmaq ,
Yəni rəqibin həmləsindən öz faydasına xal
almaq bacarığını artırmaq .
Parter:
Qaldırmalar – Sinədən tutmaqla
– Beldən tutmaqla
2 +0,5 +2
2 + 0,5 +2

 

Ayaq üstə :
Bedro fəndindən çıxan iki hərəkətdən ibarət kombinasiyaların
cilalanması : B-PR , B – V, B-ZB, B-Per, B- Nır. B-Pas, B-Baş
2 +0,5 +2
2 + 0,5 +2
Bedro fəndinə gətirən iki hərəkətdən ibarət kombinasiyaların
cilalanması – Pr-B, V-B, Zb- B, Per –B,Nır.-B, Pas-B, Baş -B
2 +0,5 +2
2 + 0,5 +2
Parterdə qaldırmaların və nakatın güləş formasında işlənilməsi
(tapşırıqlı güləşlər)
2 +0,5 +2 Məqsəd – idmançıda operativ fikirləşmək ,
hər bir vəziyyətdən müvəffəqiyyətli həmlə
etmək bacarığını , güləşmək ustalığını və
qarşıya qoyulmuş tapşırığı yerinə yetirmək
bacarığını artırmaq.
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Güləşçinin xüsusi hazırlıqları – güc, elastiklik , sıçrayışların
artırılması və sair olaraq məşqçinin nəzarəti ilə
7 dəqiqə Məqdəs – idmançıda özünü nəzarət və
idarə etmək bacarığını artırmaq bununla
özünə tələbkarlıq məsuliyyət hissi
yaratmaq,
Hər bir idmançının yekunda məşqdəki iştirakını qazandığı
bilik və bacarığını qiymətləndirilməsi , sabahkı günün
planlaşdırılması , sabahkı günə köklənmə
3 dəqiqə

II gün ( 900-1100)
İdmançının texniki hazırlıq dərsi – nəzəri
1. Kombinasion texnikanın mübarizədə rolu və idmançıya öyrədilmə yolları – mürəkkəb texnika
2. Hər hansı bir fənddən alınan kombinasiyalar
3. İstənilən fəndə gətirən kombinasiyalar
4. İdmançının texniki hazırlığında pedaqoji nəzarət – vizual və test üsulları ilə yoxlanması
II gün ( 1700-1900) Orta yüklü məşq
İdmançının texniki hazırlıq məşqi – praktik
(ayaq üstə , parterdə)

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq. Məqsəd – görüləcək işin yüksək dərəcədə
icrasına imkan yaratmaqdı
Məşqin qısa məzmunun xəyalən idmançıya çatdırılması 3 dəq . İdmançının əqli inkişafını təmin etmək
Hazırlıq hissə
25 dəq.
İdmançının ümumi hazırlığı 15 dəq. Məqsəd – idmançının hərtəfli görəcəyi işə
hazırlamaq
İdmançının xüsusi hazırlığı 10 dəq.
Əsas hissə
63 dəq.
Ayaq üstə :
İki hərəkətdən çıxan hücum kombinasiyaların cilalanması –
Pr-B , Pr-V, Pr-Zb, Pr-Per, Pr-Nır., Pr-Pas, Pr-Baş
2 +0,5 +2 Məqsəd – İdmançının texniki ustalığını və
imkanlarını zənginləşdirmək
İki hərəkətdən çıxan sinədən atılan fəndlərə gətirən
kombinasiyaların cilalanması – B-Pr, Ver.-Pr, Zb- Pr, Per –Pr,
Nır.-Pr, Pas –Pr, Baş-Pr
2 + 0,5+2
Parter :
Açar fəndlərinin- cilalanması
Nakat fəndinin – təkmilləşdirilməsi
2 + 0,5+2
2 + 0,5 +2

 

Ayaq üstə :
İki həmlədən yaranan vertyuşka fəndinin kombinasiyalarının
təkmilləşdirilməsi (vertyuşka fəndindən çıxan kombinasiyalar)
V-Pr, V-B,V-Zb,V-Per, V-Nır, V-Pas, V-Baş
2 +0,5 +2
İki həmlədən yaranan vertyuşka fəndinin kombinasiyalarının
təkmilləşdirilməsi (vertyuşka fəndinə gətirən kombinasiyalar)
Pr-V, B-V, Zb-V, Per –V, Nır –V, Pas-V, Baş –V
2 +0,5 +2
Parter :
Qaldırmaların təkmilləşdirilməsi
Rəqibi arxadan düz tutaraq sinədən atmaq
Rəqibi arxadan tərs tutaraq sinədən atmaq
2 +0,5 +2
2 + 0,5 +2
Ayaq üstə :
İdmançının imkanlarını və bacarığını artırmaq məqsədilə
müstəqil kombinasiyaların təkmilləşdirilməsi
– döşəyə vurmadan
– döşəyə vurmaqla
2 +0,5 +2
2 +0,5 +2
Məqsəd – idmançının müstəqil işləmək
bacarığını artırmaq,Eyni zamanda
operativ fikirləşmək və hərəkətlərin
avtomatizmini yaratmaq.
Parter :
Parterdə güləşlər -Təlim məşq güləşləri
2 +0,5 +2
Ayaq üstə :
Qarşılıqlı mübarizə güləşləri – Təlim məşq güləşləri
2 +0,5 +2+0,5+2 Məqsəd – idmançıda sərbəstlik və
yaradıcılıq hissini eyni zamanda özünə
inam hissini artırmaq
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Güləşçinin xüsusi hazırlıqları – güc, elastiklik , sıçrayışların
artırılması və sair olaraq müstəqil olaraq məşqçinin
nəzarəti ilə
7 dəqiqə Məqdəs – idmançıda özünə nəzarət və
idarə etmək bacarığını artırmaq bununla
özünə tələbkarlıq məsuliyyət hissi
yaratmaq,
Hər bir idmançının yekunda məşqdəki iştirakını qazandığı
bilik və bacarığını qiymətləndirilməsi , özünü nəzarət
kitabçasına qiymətin və s. qeydlərin edilməsi . sabahkı günün
planlaşdırılması , sabahkı günə köklənmə
3 dəqiqə

III gün ( 900-1100)
İdmançının ümumi və xüsusi fiziki hazırlıq dərsi – nəzəri
1. İnsan orqanizminin quruluşu və fəaliyyəti
2. İdmanın insan orqanizminə təsiri
3. Ümumi və xüsusi fiziki hazırlıq nədir və onun idmançıya düzgün çatdırılması
4. Fiziki keyfiyyətlərinin artımında pedaqoji nəzarət – vizual və test üsulları ilə yoxlanması
III gün ( 1700-1900) Böyük yüklü məşq
İdmançının fiziki hazırlıq məşqi – ümumi və xüsusi hazırlıq – praktik

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq. Məqsəd – idmançının həftəlik dərs
proqramını evdə məşqə hazırlşanada
bilməsidir .
Məşqin qısa məzmunun idmançıya çatdırmaq 3 dəq .
Hazırlıq hissə
25 dəq.
İdmançının ümumi və xüsusi hazırlığı 25 dəq.
Əsas hissə
60 dəq
İdmançının ümumi fiziki hazırlığı
İdmançının xüsusi fiziki hazırlığı
Məqsəd – İdmançının əqli və ruhunun
verdiyi qərarı bədənin yerinə yetirə bilmək
bacarığın artırmaq.
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Fiziki hazırlıq komandanın və hər bir
idmançının fərdi planı əsasında qurulur.

IV gün ( 900-1100)
İdmançının taktiki hazırlıq dərsi – nəzəri
1. Taktika nədir , onun idman mübarizəsində rolu və növləri
2. Mübarizə taktikası nədir və onun tərkib hissələri . Mübarizə taktikasının stillərini idmançıya öyrədilmə yolları
3. Texniki taktika nədir, onun mübarizədə işlədilmə yolları və idmançıya öyrədilmə üsulları
4. İdmançının taktiki keyfiyyətlərinin artırılmasında pedaqoji nəzarət – vizual və test üsulları ilə yoxlanması
IV gün ( 1700-1900) Orta yüklü məşq
İdmançının taktiki hazırlıq məşqi – praktik

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq. Məqsəd – idmançının əqlən və ruhən
məşqə hazırlamaq , bununla əqli və ruhi
inkişafa nail olmaq
Məşqin qısa məzmunun xəyalən idmançıya çatdırmaq 3 dəq .
Hazırlıq hissə
25 dəq.
İdmançının ümumi hazırlığı 15 dəq. Məqsəd – idmançının məşqə cismən
hazırlığını tam təmin etmək
İdmançının xüsusi hazırlığı 10 dəq.
Əsas hissə
61 dəq.
Ayaq üstə :
Texniki fənd işlətmək üçün taktiki yollar
1. Aldadıcı manevrlərlə 2 çıxışlıq kombinasiya yolların
təkmilləşdirilməsi – yaradıcılıqla müstəqil
2 +0,5 +2 Məqsəd – İdmançıda müstəqil taktiki
fəaliyyəti aşılamaq
İdmançıda həmləyə qarşı əks həmlə
bacarığın artırmaq
Çağırış taktiki vasitəsi ilə rəqibi əks hücumda tutmaq
2. Rəqibə həmlə etməyə imkan verib əks fəndlə tutmaq
2 + 0,5+2
2 + 0,5+2
Parter :
Nakat fəndinin – təkmilləşdirilməsi
2 + 0,5+2
2 + 0,5 +2
Ayaq üstə :
Həmlə etdikdə rəqibin müdafiəsindən yaranan imkandan
istifadə edərək texniki fənd işlətmək – hücum kombinasiyaları
– yaradıcılıqla müstəqil
2 +0,5 +2 Məqsəd–idmançının diqqətini və
texniki,taktiki biliyini artırmaq
Güləşin gedişatına uyğun olaraq müstəqil yaradıcı
kombinasiyon texniki fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi
2 +0,5 +2

 

Parter :
Qaldırmaların təkmilləşdirilməsi
Açar fəndlərin təkmilləşdirilməsi
2 +0,5 +2
2 + 0,5 +2
Ayaq üstə :
Güləş taktikasının təkmilləşdirilməsi
Hücum – əks hücum güləşləri
Hücum – Müdafiə
Hücum – Hücum
2 +0,5 +2
2 +0,5 +2
2 +0,5 +2
Məqsəd – Qarşıya qoyulmuş tapşırığı
yerinə yetirmək bacarığını yaratmaq və
möhkəmləndirmək
Parter :
Parterdə güləşlər
2 +0,5 +2
Ayaq üstə :
Sərbəst müstəqil yaradıcı yarış güləşləri
Mübarizə vaxtının taktiki planla müstəqil bölünməsi
2 +0,5 +2+0,5+2 Məqsəd – idmançının müstəqilliyin və
mübarizənin tam idarə etmək bacarığını
artırmaq
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Güləşçinin xüsusi hazırlığı müstəqil məşqçinin nəzarəti ilə
Hər bir idmançının yekunda məşqdəki iştirakını , qazandığı
bilik və bacarığını qiymətləndirməsi , özünü nəzarət
kitabçasına qiymətin və sair qeydlərin edilməsi
Sabahkı günün planlaşdırılması .
Sabahkı günə köklənmə
7 dəqiqə
3 dəqiqə
Məqdəs – idmançıda özünə nəzarət və
idarə etmək bacarığını artırmaq bununla
özünə tələbkarlıq məsuliyyət hissini
yaratmaq,

V gün ( 900-1100)
İdmançının güləşi öyrənmək dərsi – nəzəri
1. Güləş idman növünün hazırlıq təsnifatı və onun öyrədilmə yolları
1.1. Xəyali məşqlə öyrədilmə və onun idmanda rolu – gözü bağlı , gözü açıq tərəf müqabilinə baxmaqla
1.2. İmitasiya yolu ilə öyrədilmə – aşağı , orta , yüksək ritmdə
1.3. Güləşin tərəf müqabili ilə öyrədilməsi – xalçaya vurmadan , xalçaya vurmaqla texniki hərəkətləri tamamlamaq.
1.4. Qarşılıqlı sərbəst mübarizə yolu ilə – öyrənmək güləşi
1.5. Qarşılıqlı bərabər mübarizədə – yarış güləşləri
2. Yarış güləşlərinin təhlili və çıxan nəticə – 5 təsnifat əsasında təhlil
V gün ( 1700-1900) Yüksək yüklü məşq
İdmançının güləşi öyrənmək məşqi – praktik

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq.
Məşqin qısa məzmunun xəyalən idmançıya çatdırmaq 3 dəq .
Hazırlıq hissə
25 dəq.
İdmançının ümumi hazırlığı 15 dəq. Yarışda olduğu kimi hərə özü çıxışa
hazırlaşır . Məşqçi hazırlığa nəzarət
edir.Bu hazırlıq idmançıya yarış vaxtı
müstəqil hazırlaşmaq bacarığını verir.
İdmançının xüsusi hazırlığı 10 dəq.
Əsas hissə
72 dəq.
Xəyali güləşlər
Müəyyən məsafədən imitasiya ilə güləşən rəqiblə oturan yedə
göz və əqillə güləşmək
Müəyyən məsafədən imitasiya ilə güləşən rəqiblə kontaktsız
imtasiyon güləşmək
2 +0,5 +2+0,5+2
2 +0,5 +2+0,5+2
2 +0,5 +2+0,5+2
Məqsəd – İdmançıda görüb operativ qərar
çıxarmaq və diqqəti görülən işə toplamaq
bacarığı verir.
Təsəvvürdə olan rəqiblə imitasiyon güləşlər
Ayaq üstə
Parterdə
2 +0,5 +2+0,5+2
2 + 0,5+2
Məqsəd – İdmançıda güləş hissiyyatların
yaratmaq
Rəqiblə xalçaya vurmadan güləşi imitasiya etmək 2 +0,5 +2+0,5+2 2 +0,5 +2+0,5+2 Məqsəd – İdmançının mübarizədə , operativ

 

Rəqiblə xalçaya vurmaqla güləşi imitasiya etmək 2 +0,5 +2+0,5+2 2 +0,5 +2+0,5+2 fikirləşməyin təmin etmək
Yarış güləşləri
Ayaq üstə
Parterdə
2 +0,5 +2+0,5+2
2 + 0,5+2
Məqsəd – Bir həftəlik çiklda idmançının
artımını müəyyənləşdirmək , eyni zamanda
çatışmayan cəhətləri gələn həftənin
məşqində aradan götürmək
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Görüşlərin təhlilin idmançılara individual çatdırılması
Hər bir idmançının yekunda məşqdəki iştirakını , qazandığı
bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi , özünü nəzarət
kitabçasına qiymətin və sair qeydlərin edilməsi
Sabahkı günün planlaşdırılması .
Sabahkı günə köklənmə
7 dəqiqə
3 dəqiqə
Ev tapşırığı – Güləş görüşlərin xəyalən beyindən keçirərək
təhlil edib şəxsi nəticə çıxarmaq.
Məqsəd – İdmançıya görüşləri təhlil etmək
bacarığını vermək . İdmançıda seçdiyi
idman növü ilə yaşamaq hissini aşılamaq

VI gün ( 900-1100)
İdmançının texniki hazırlıq dərsi – nəzəri
1. Psixologiya elmi nədir , nəyi öyrənir və nəyi öyrədir ?
2. Psixologiya elminin həyatda və idmanda təyinatı , onun əsas konsepsiyaları
3. Mübarizədə diqqətin toplanması və rolu
4. İdmanda – köklənmələr və idmançı andı
5. İdmançının psixoloji hazırlığında pedaqoji nəzarət – vizual və test üsulları ilə yoxlanması
VI gün ( 1700-1900) Az yüklü məşq
İdmançının psixoloji hazırlıq məşqi – praktik

Dərsin hissələri və
vaxt bölgüsü
Məşqin məzmunu Vaxt bölgüsü Təşkilati və metodik göstərişlər
Məşqə giriş hissə
5 dəq.
Məşqə köklənmə və salamlaşma 2 dəq. Məqsəd –icrasına nail olmaqdır . Görüləcək işin yüksək dərəcədə
Hazırlıq hissə
25 dəq.
Məşqə həftəlik davamiyyətin yoxlanması , həftəlik orta
qiymətin hər bir idmançı üçün çıxarılması – məşqçinin hər
idmançıya individual həftəlik məşqi haqda göstərişlərin və
məşq planının verilməsi , ev tapşırıqlarının yoxlanması
28 dəq. Məqsəd – İdmançılar arasında birinci
olmaq həvəsini yaratmaq .Həftəlik
fəaliyyətini bilməklə onun yüksəlməsinə
nail olmaq
Əsas hissə
60 dəq.
1. İdmanda köklənmələr – məşqə köklənmə
2. Yarışda iştiraka köklənmə – yarışa köklənmə
3.Mübarizəyə çıxış köklənməsi
4.Diqqətin toplanması – şam, saat, rəqibə, xəyali
30 dəq. Məqsəd – Köklənmə görüləcək işin
yüksək dərəcədə icrasına imkan verir .
Diqqət ağlın qüvvəsi olaraq fikrin
görüləcək işə toplanmış vəziyyətidir ki,
bu halda insan da yüksək iş görmək
bacarığına malik olur.
Tamamlayıcı hissə
10 dəq.
Hipnoz – İdmançını qarşıdakı həftənin məşqinə hazırlamaq .
Özünə inam və özünü dərk etmə hissinin verilməsi – Mən
Hər bir idmançının yekunda məşqdəki iştirakını , qazandığı
bilik və bacarığını qiymətləndirməsi , özünü nəzarət kitabça
sına qiymətin və sair qeydlərin edilməsi . Sabahkı günün
planlaşdırılması . Sabahkı günə köklənmə
Məqsəd – İdmançıda çatışmayan idman
bacarığını bərpa etmək və gücləndirmək .
Mənəvi , əxlaqi və iradi dəyərləri
aşılamaq
Ev tapşırıqları – Həftə ərzində xeyrixah işlər görmək , qurub
yaratmaq , yaşatmaq əzmi ilə yaşamaq,
Məqsəd – İdmançının mənəvi saflığına
nail olmaq , eyni zamanda da əxlaqi və
iradi dəyərləri aşılamaq.