Fiziki tərbiyədə ideoloji hazırlığın rolu və məqsədi

6 min read


İdmanda fiziki tərbiyyə insanın və cəmiyyətin sağlam formalaşmasında əsas komponentlərdən
biridir, eyni zamanda hərtərəfli inkişaf etmiş qurucu insan və sağlam cəmiyyət yaranmasında
əsas rolu olan bir vasitədir.
Fiziki tərbiyənin hazırlıq baxımından əsas komponntlərdən biri ideoloji hazırlıq sayılır.İdmanın
saglamlıq və fiziki tərbiyə baxımından həyata əsas rollardan birinə malik olmasını özündə əks
etdirən cağırışlardan biridə hörmətli prizidentimizin cağırışıdır:
Bizə sağlam millət lazımdır.Bilikli savadlıbütün dünyada gdən prosslərlə bələd olan, gözəl təhsil
alan , öz biliyi , savadı ilə Azərbaycanın gələcək inkişafına töhfə verəcək gənc nəsil lazımdır.
İ.Əliyev
Bu cağırışda biz idmanın dünyavi bir insan yaratmağa qadir olan bir oyun və məşquliyyət
olmasını eyni zamandada ideoloji baxımından insana bizə qədər olan yaradılmışları qorumaq ,
qurmaq, yaratmaq, yaşatmaq və eləcədə onu yaradanı tanımaq (valideyn , müəllimi )
keyfiyyətlərin insanda ayılmağa malik olmasını görürük. Bunun üçün isə idmançıya hər bir işdə
şürluluq kimi vacib kyfiyyəti aşılamaq lazımdır, bununla idmançının mənəvi yüksəlişini təmin
edərək onda işıqlı və aydın bir məqsəd yaratmaq əsas tapşırıqlardan biri olmalıdır.Bu məqsədlər
nəqədər biri-birindən fərqli olsada onlarsaglam idologiyaya xidmət tməlidir : qorumaq , qurmaq
,yaratmaq , yaşadmaq və tanımaq kimi ideologiyaya.
Bunun üçün isə idmançıda çox böyük duyğu və hisslərin yaradılması tələb olunur.Yüksək
dərəcədə hər bir yarışa sevgi , məhəbbət sədaqət, ədalət , insaf , qayğı və sair mənəvi
keyfiyyətlərin yaradılması mütləqdir.Eləcədə idmançıda yüksək nitq, estetik, mədəniyyətinin
eləcədə quruculuq mədəniyyətinin yaradılması idmançıda yüksək peşə hazırlığına malik olmaq
bacarığıyla nəticələnir.Bununlada idmanın əsas məqsədi olan sağlam və qurucu insan
yaranmasına nail olmuş olarıq.Görülən bu işdə idmançının məqsədinə çatması üçün isə ona
tükənməz enerji bir motivi təqdim etmək canından çox sevdirmək lazımdır. Bu isə yaranmışdan
insanda olan əsas məhəbbət və scgi mənbəyi olan vətən, xalq, dövlət , dünya və insanlıqdır ,
eləcədə vətənin himni bayrağı və onun atributlarıdır.Klubda vətənə aid belə bir şüar var :
Bil ey vətən sənin üçün yaradıb bizi yaradan! Sənin üçün yaşadır bizi yaradan.
İnsanlığa isə mən aşağıdakı ideologiyanı idmana təqdim etmişəm: “Mən yaşayıram ki ,
insanlığa xidmət edən. Bu şüar bizim logomuzda yazılaraq bütün idman dünyamıza
yönəlmişdir.Bildirirəm ki , idologiya idmanın başqa-başqa tədrislərində fərqli olaraq idmançı ilə
hər məşqində tədris olmalıdır.Belə ki , klubda məşqi başladıqda salamlaşma özünə məxsus bir
tərzdə həyata keçirilir: “İgidlər düzlən fərəqət ! “ “İgidlər vətənin idman şərəfinə qorumaqa
hazır ol!”
Cavab : Həmişə hazırıq!
Hər günki salamlaşma idmançıda vətənə sevgi, məhəbbət, milli qürur və bir çox hissləri yaradır.

Milli Qürur- Vətənin millətinin yüksəlişi naminə yaşayan və yaradan insanların mənəviyyatında
doğulan ali bir hissədir.Bildirirəm ki mən idmançılara nəzəri dərslərdə çatdırıram ki , elə bir gün
ola bilər ki vətən sizə başqa bir çağırışla müraciət də bilər..
“İgidlər vətəni torpaq şərəfini qorumağa hazır ol!”
Bu cağırışda da sizin cavabınız eyni olmalıdır. “ Həmişə hazırıq”
Bu bir aksiomadır ki, vətənin şərəfini ancaq onun öz qeyrətli oğulları qorumağa qadirdir və
qorumaq hissi əxlaqdan yaranan hissdir.İdman idmançıda yüksək mənəvi yüksəlik anında tək
özü üçün yaşamaq hissi yaradır ki , bununlada idmançı özünün həyat mativasiyasının dərk etmiş
olur.
Bildirirəm ki idman ideologiyasının əsas prinsiplərindən biri də onun andıyla səciyələnir.And
idmançının bədii portreti olaraq onun ideologiyasıdır.Biz çalışmalıyıq ki , son həddə hər bir
idmançı andda olan bədii portretə çevrilərək həyat və ailə qurulucuquna başlasın.Bu halda
idmançıda xalqda xoşbəxt həyat quraraq yaşamış olar.
İdmançı andı
Mən idmaçı ailəsinə daxil olmaqla haqqa və ədalətə xidmət dəcəyimə and içirəm!
Bütün fikrimi və əqidəmi elmə,islama və insanlığa yönəldəcəyimə and içirəm!
Amalim qurub yatarmaq və yaşatmaq olacağına and içirəm!
Bütün qüvvəmi Vətənimin dünyada tanınmasına və bütövlüyünə sərf edəcəyimə and içirəm!
Əgər bu andı pozaraq bu yoldan çıxsam hər hansı bir cəzamı çəkməyə hazıram!
Bildirirəm ki andı mən idmançının ona təqdim olunan qeyri rəsmi konstitusiyasız həyat dövlətin
insanla hormonik yaşaması mümkün olmadığı kimi idmançınında konsitutsiyası sayılan andsız
olaraq daima yüksəlməsi mümkün deyildir. Mən çox istərdim “igid” güləş klubunun idmançıları
üçün yazdığımıza andı biz öz idmançəmıza qəbul edək və idmançılarımızın həyat andı edək. Bu
anda gözlərimizin qarşısında idmanımızın necə sürətlə yüksəldiyini hər birimiz şahidi ola bilərik.
Biz bilirik ki tibdə, hərbidə və ədliyyədə and var və hər bir mütəxəsis bu andla düzlənir və
fəaliyyət göstərir. İdmançı öz fəaliyyətini bütün dünyada həyata keçirərək öz xalqının milli
hisslərin dövlətinin dünyada tam mənafyini qoruyur.
Çox istərdim ki 2015-ci ildə idmançımızın andı olsub və qızlarımız və oğullarımız qarşısında
ölkəmizdə keçiriləcək avropa oyunlarında idmançı anların içərək idman meydançalarında öz
sözlərin dsinlər biz isə bundan şərəf hissi duyaq.
Bildirirəm ki idmanda idealogiyanı yaradan əsas amilin olması isə idmançıda qələbə mativinin və
ideologiyasının olması deməkdir ki, bununlada davamlı və yüksək qələbələrə malik olmaq
mümkün deyildir. Bunu mən yanacaqsız avtomobili gtməyə məcbur etməyə bənzədirəm.
Fikirimi türk şairi Sərxanlı Paşanın bu misrası ilə tamamlamaq istəyirəm:

Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır,
Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir!
Mən istərdim idmanın köməkliyi ilə vətən yolunda ölməyə və öldürməyə daim hazır olan Vətən
bayrağının və himnini bütün dünyada tanıtmağa qadir olan sağlam ideologiyaya malik olan
oğullar yaradaq.

Kazım Əliyev